RESTful API. Tạo Todos list với VueJS và Laravel.
Bài 1 Tạo một Project VueJS với Vue CLI.
Link tải NodeJS : https://nodejs.org
Link tải GIT SCM: https://git-scm.com

Hướng dẫn cài đặt.
#cài đặt vue-cli
$ npm install –global vue-cli
# tạo một dự án mới với template “webpack”
$ vue init webpack my-vue
# Di chuyển vào dự án vừa tạo
$ cd my-vue
# chạy server
$ npm run dev

Tham gia group để cùng nhau trao đổi, giúp nhau phát triển.
https://www.facebook.com/groups/614956132377789

source

Read also >>  Laravel Language Switcher

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here